Porady

Działania, jakie należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby

W przypadku jeżeli zgon nastąpi w domu

Należy wezwać lekarza (bezpłatny numer 999 lub 112 z telefonu komórkowego) w celu stwierdzenia zgonu, lekarz wystawia kartę informacyjną o zgonie.

Kolejny krok to wybór zakładu pogrzebowego, który dokona przewozu ciała osoby zmarłej do chłodni.

Z kartą informacyjną należy udać się do przychodni rejonowej w celu otrzymania karty zgonu.

W przypadku jeżeli zgon nastąpi w szpitalu lub w hospicjum

Należy uzyskać na oddziale, gdzie nastąpił zgon kartę zgonu

Jeżeli zgon nastąpi w miejscu publicznym, jest wynikiem wypadku lub istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa.

W takich przypadkach niezbędna na miejscu jest obecność Policji oraz Prokuratury .

Ciało osoby zmarłej przewożone jest do prosektorium wskazanego przez Prokuraturę w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Istnieje jednak możliwość uzyskania zezwolenia na pochówek bez przeprowadzania sekcji, można także wybrać dowolną firmę pogrzebową do przeprowadzenia pochówku.

Z karta z Prokuratury należy udać się do przychodni rejonowej w celu uzyskania karty zgonu.

  Do zakładu pogrzebowego należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Kartę zgonu
 • Dowód osobisty osoby zmarłej
 • Dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej
 • Zaświadczenie z zakładu pracy lub (jeżeli zmarły był emerytem lub rencistą) ostatnim odcinkiem emerytury lub renty, lub legitymacją emeryta rencisty.
Nasza firma pogrzebowa pomoże Państwu przejść przez procedurę formalno-prawną związaną z pochówkiem, wliczając w to rejestrację zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz uzyskanie Aktu Zgonu.

Koordynujemy procedurę związaną ze zwrotem zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na miejscu ustalamy termin pogrzebu, termin kremacji, wybieramy cmentarz i miejsce pochówku oraz obrządek religijny, w jakim ma zostać zorganizowana uroczystość. Oczywiście istnieje też możliwość organizowania pogrzebów świeckich łącznie z odpowiednimi akcesoriami funeralnymi

Zasiłek pogrzebowy

  Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu i przysługuje w razie śmierci:
 1. Ubezpieczonego
 2. Osoby pobierającej emeryturę lub rentę
 3. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty
 4. lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.
 5. Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 6. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2
  Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:
 • dzieci własne
 • dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości
 • inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek (wdowa i wdowiec)
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające
Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny, o którym mowa w pkt. 5, przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższych jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.
  Podstawowe dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego to:
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane